Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), aktów wykonawczych do tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz regulaminu organizacyjnego. Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku

Organizacja wewnętrzna

Nadleśniczy

1. Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
2. Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa, w szczególności ustala, wdraża i aktualizuje regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej i regulamin pracy.
3. Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.
4. W razie nieobecności nadleśniczego pracą nadleśnictwa kieruje zastępca nadleśniczego, w razie nieobecności zastępcy nadleśniczego – główny księgowy.
5. Nadleśniczy może, w szczególności na czas swojej nieobecności, upoważnić inne osoby do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.
6. Nadleśniczy realizuje zadania i obowiązki z zakresu organizacji ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.
7. Nadleśniczy zapewnia przekazanie wszelkich niezbędnych informacji na potrzeby zarządzenia kryzysowego oraz o zdarzeniach niebezpiecznych poprzez wyznaczanie osób i podległych komórek organizacyjnych zobowiązanych do przekazania meldunków do RDLP.
8. Nadleśniczy realizuje i odpowiada za realizację zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych w tym zakresie.
9. Nadleśniczy odpowiada za przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnej w zarządzanej jednostce.

1. Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:
1) biuro nadleśnictwa,
2) leśnictwa – kierowane przez leśniczych,
3) jednostki do zadań szczególnych:
a) Ośrodek Hodowli Zwierzyny – kierowany przez leśniczego ds. łowieckich,
b) gospodarstwo szkółkarsko – nasienne – kierowane przez leśniczego ds. szkółkarskich.

2. W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) działy:
a) Dział Gospodarki Leśnej - kierowany przez zastępcę nadleśniczego,
b) Dział Finansowo – Księgowy - kierowany przez głównego księgowego,
c) Dział Administracyjno - Gospodarczy - kierowany przez sekretarza,
d) Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez komendanta,
2) samodzielne stanowiska pracy:
a) inżynier nadzoru,
b) ds. pracowniczych.