Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Konsultacje zasięgu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF).

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
•    Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".
•    Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 27 października 2008 r. do 15 kwietnia 2009 r.; II konsultacje od 1 do 30 czerwca 2009 roku).
•    W oparciu o materiały otrzymane od Pana Prof. Czesława Hołdyńskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzono weryfikację zasięgu lasów HCVF. Po ich ukończeniu, skorygowane zasięgi poszczególnych kategorii lasów HCVF zamieszczono na stronie internetowej Nadleśnictwa poddając konsultacjom społecznym w dniach od 27 listopada do 27 grudnia 2010 roku.
•    Zakres planowanych na 2014 rok zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w 2013 roku.
•    W oparciu o pracę taksatorów, którzy wykonali inwentaryzację lasu w ramach tworzenia Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Czerwony Dwór na lata 2014-2023 dokonano w 2014 roku aktualizacji zasięgu poszczególnych kategorii HCVF.
•    W roku 2016 została wykonana przez eksperta botanika z dużą znajomością siedlisk wilgotnych i bagiennych weryfikacja zasięgu i stanu siedlisk 91D0 w obrębie leśnym Czerwony Dwór (w tym w obszarze Natura 2000 Ostoja Borecka). Na ich podstawie wiosną 2017 roku zaktualizowano zasięgi lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. Zmiany w zasięgu poszczególnych kategorii HCVF wynikały głównie z przeniesienia powierzchni z siedliskiem przyrodniczym 91D0-5 Borealna świerczyna bagienna oraz 91D0-6 Sosnowo-brzozowy las bagienny z kategorii 3.2 do 3.1. Ponadto do HCVF ujęto jedynie te powierzchnie siedlisk, które mają ocenę A lub B, a w przypadku obszaru Natura 2000 Niecka Skaliska – te płaty, które otrzymały ocenę FV. Zmienione zestawienia zostały opublikowane na stronie internetowej i poddane konsultacjom społecznym. Do Nadleśnictwa nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanych zasięgów.
•    Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u Pana Pawła Augustynowicza, tel. 87 523 85 11, e-mail: pawel.augustynowicz@bialystok.lasy.gov.pl , w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w pliku do pobrania na dole strony „Słownik terminów leśnych”.

Konsultacje zabiegów planowanych do wykonania w 2018 roku w HCVF.
Wszelkie uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku na adres e-mail Nadleśnictwa czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl bądź pod adresem
Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Czerwony Dwór 13
19-411 Świętajno

Wykaz zabiegów gospodarczych planowanych do wykonania w lasach HCVF w 2018 roku:

Kategoria HCVF

Planowany zabieg gospodarczy

Łączna powierzchnia

w danym roku

1.2

czyszczenia późne z pozyskaniem

6,22

trzebież wczesna

32,78

trzebież późna

32,02

rębnia I B

1,99

rębnia III AU

3,53

rębnia III B

5,17

rębnia IV DU

2,25

2.1

czyszczenia późne z pozyskaniem

26,66

trzebież wczesna

137,34

trzebież późna

293,94

rębnia I B

3,64

rębnia II AU

0,86

rębnia III A

12,75

rębnia III AU

8,62

rębnia III B

20,64

rębnia III BU

7,59

rębnia IV D

25,90

rębnia IV DU

2,25

uprzątnięcie płazowiny

1,22

uprzątnięcie przestoi

3,94

3.2

czyszczenia późne z pozyskaniem

0,56

trzebież wczesna

0,41

trzebież późna

28,41

rębnia II AU

0,86

rębnia IV D

4,75

4.1

czyszczenia późne z pozyskaniem

16,18

trzebież wczesna

98,69

trzebież późna

167,19

rębnia I B

10,89

rębnia II AU

0,86

rębnia III A

6,30

rębnia III AU

7,00

rębnia III B

4,99

rębnia IV D

20,98

rębnia IV DU

2,25

uprzątnięcie płazowiny

1,22

4.2

trzebież późna

9,54

 

Propozycje szczegółowych zasad prowadzenia zabiegów gospodarczych w lasach HCVF w roku 2018 na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór:

UWAGA: Tekst zawiera cytaty z „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w Polsce. Lipiec 2006. Związek Stowarzyszeń Grupa Robocza FSC-Polska."
HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
„Dostosować zasady gospodarowania do wymagań gatunków, dla których wyznaczono HCVF przestrzegając zasadę utrzymania „właściwego stanu ochrony gatunku" (definicja „właściwego stanu" w ustawie o ochronie przyrody art. 5, ust. 24).
Wydra – w miejscach wychowu młodych wydr nie wykonywanie czynności gospodarczych
w okresie od 1.05 do 31.07. Szczególne zwracanie uwagi na ślady bytowania wydry, której warunki bytowania zapewnia pozostawienie strefy ochronnej przy ciekach i zbiornikach wodnych.
Żubr – nie wykonywanie zabiegu w miejscach i okresie cielenia się krów żubra; poza tym okresem gospodarowanie zgodnie z Planem Urządzenia Lasu (PUL).
Wilk – w miejscach szczenienia się wilka nie wykonywanie zabiegów gospodarczych
w okresie od 1.04 do 15.07 w promieniu 500 m od nory.
Strefa ochronna granicznika płucnika i puchlinki ząbkowanej – czynności gospodarcze będą wykonywane zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Strefa ochrony całorocznej i okresowej ptaków – czynności gospodarcze będą wykonywane zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Ponadto wszystkie zabiegi związane z pozyskaniem drewna (w tym również cięcia sanitarne-przygodne) będą realizowane po spełnieniu uwarunkowań:
1.    W obszarach Natura 2000 – gospodarowanie zgodne z zapisami zatwierdzonego Planu Zadań Ochronnych.
2.    Przy planowaniu zabiegów mogą być wykorzystywane wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.
3.    Wykonaniu oceny potencjalnego wpływu zabiegu na bioróżnorodność w celu wypracowania metody minimalizowania możliwego negatywnego oddziaływania zabiegu na obiekt ochrony.

HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie
„Celem jest tu zachowanie charakteru wielkiego kompleksu leśnego – co w zasadzie nie nakłada szczególnych wymogów na gospodarkę leśną."
Na siedliskach wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, w załączniku nr 1 (tzw. „siedliska naturowe"), wszystkie zabiegi związane z pozyskaniem drewna (w tym również cięcia sanitarne-przygodne) będą realizowane po spełnieniu poniższych uwarunkowań:
1.    W obszarach Natura 2000 – gospodarowanie zgodne z zapisami zatwierdzonego Planu Zadań Ochronnych.
2.    Przy planowaniu zabiegów mogą być wykorzystywane wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.
3.    Wykonaniu oceny potencjalnego wpływu zabiegu na bioróżnorodność w celu wypracowania metody minimalizowania możliwego negatywnego oddziaływania zabiegu na obiekt ochrony.
HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
„Generalnym kryterium jest zachowanie siedliska przyrodniczego (ekosystemu) we „właściwym stanie ochrony". W praktyce gospodarka leśna powinna zapewnić:
a) Zgodność docelowego typu drzewostanu ze składem odpowiedniego naturalnego zbiorowiska leśnego.
b) Niepomniejszanie udziału % starodrzewu i zachowanie ich ciągłości przestrzennej.
c) Niepomniejszanie średniego wieku i zasobności.
d) Zachowanie lub pilne i intensywne odtwarzanie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty)."
Na powierzchniach zakwalifikowanych do tej kategorii, wszystkie zabiegi związane
z pozyskaniem drewna (w tym również cięcia sanitarne-przygodne) będą realizowane po spełnieniu uwarunkowań:
1.    W obszarach Natura 2000 – gospodarowanie zgodne z zapisami zatwierdzonego Planu Zadań Ochronnych.
2.    Przy planowaniu zabiegów mogą być wykorzystywane wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.
3.    Wykonaniu oceny potencjalnego wpływu zabiegu na bioróżnorodność w celu wypracowania metody minimalizowania możliwego negatywnego oddziaływania zabiegu na obiekt ochrony.
HCVF 4.1 – Lasy wodochronne, HCVF 4.2 – Lasy glebochronne
„Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu."
W Nadleśnictwie Czerwony Dwór w planie zabiegów na 2018 rok powierzchnia lasów wodochronnych pokrywa się z inną kategorią HCVF na powierzchni:
•    39,65 ha, z kategorią HCVF 1.2;
•    167,43 ha, z kategorią HCVF 2.1;
•    19,30 ha, z kategorią HCVF 3.2,
a powierzchnia lasów glebochronnych pokrywa się z inną kategorią HCVF na powierzchni:
•    9,54 ha, z kategorią HCVF 2.1.
W takich przypadkach będą stosowane wcześniej opisane zasady dotyczące poszczególnych kategorii. Na pozostałych powierzchniach tej kategorii – gospodarowanie zgodne z Planem Zadań Ochronnych i Planem Urządzenia Lasu.
Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się m.in. na:
•    „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006r.
•    „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.